Nanjing The speciality supplies Mitsubishi with series FX1N, series FX2N, series FX3U,

Dec 1st, 2011

Brand: Mitsubishi

Name: Nanjing The speciality supplies Mitsubishi with series FX1N, series FX2N, series FX3U, series Q, series A etc. Beijing Mitsubishi PLC

Type: Mitsubishi series FX1N, series FX2N, series FX3U, series Q, series A

About products:

Nanjing The speciality supplies Mitsubishi with series FX1N, series FX2N, series FX3U, series Q, series A etc. Beijing Mitsubishi PLC

The products are detailed:

Nanjing The speciality supplies Mitsubishi with series FX1N, series FX2N, series FX3U, series Q, series A etc. Beijing Mitsubishi PLC
Mitsubishi A series PLC
A1SHCPU, A2SHCPU, A2SHCPU-S1 , A2ASCPU , A2ASCPU-S10, A2USHCPU-S1, A2ASCPU-S60 , A1SCPUC24-R2, A1SJHCPU , A1SJHCPU-S8 , A1S32B, A1S33B, A1S35B , A1S38B, A1S52B-S1, A1S55B-S1 , A1S58B-S1 , A1S65B-S1 , A1S68B-S1 , A1SNMCA, A1SNMCA0, A1SNMCA, A2SMCA, A2SNMCA, A2SMCA, A2SMCA, A1S61PN, A1S62PN, A1S63P , A1SG60, A1SG62, A1SX10 , A1SX20 , A1SX30 ,A1SX40 ,A1SX40-S1,A1SX40-S2,A1SX41 ,A1SX41-S1,A1SX41-S2 ,A1SX42 ,A1SX42-S1,A1SX42-S2 ,A1S42X ,,A1SX71 ,A1SX80 ,A1SX80-S1,A1SX80-S2,A1SX81 ,A1SX81-S2 ,,A1SX10EU ,,A1SX20EU , A1SY10, A1SY18A A1SY40, A1SY41 , A1SY42 , A1SY50, A1SY60 , A1SY68A, A1SY71, A1SY80 , A1SY81, A1SY10EU SWA-28P , A7PUS , AC30R4-PUS , A6BAT , A1SC01B, A1SC03B , A1SC60B , A1SC05NB, A1SC07NB , A1SC30NB , A1SC50NB , A6TE2-16SRN , AC06TE, AC10TE, AC30TE , AC50TE , AC100TE, A1STA32,A1STA32-3,A1STA32-7,A6TBXY36,A6TBXY54 ,A6TBX70 ,A6TBX36-E ,A6TBY36-E,A6TBX54-E,A6TBY54-E
AD72 , AD71TU , AD71-S2 , AD61S1 , AD61 , AJ71LP21 , Q68B , Q65B , Q63B , Q312B , Q38B ,
A1SG60, A1S63P, A1S62PN, A1S61PN, A1S32B, A1SJHCPU-S8, A1SJHCPU, A1SCPUC24-R2, A2ASCPU-S60, A2USHCPU-S1, A2ASCPU-S1, A2ASCPU, A2SHCPU-S1, A2SHCPU , A1SHCPU

Series Q
Q00JCPU-SET CPU, Q00JCPU-S8-SET Q00CPU CPU, Q02CPU CPU, Q02HCPU, Q06HCPU , Q12HCPU , Q25HCPU , Q12PHCPU Q25PHCPU, Q12PRHCPU, Q25PRHCPU, QC10TR QC30TR Q33B Q35B Q38B Q312B Q63B, Q65B, Q68B Q612B QC12B -QC30B, QC50B QC100B, Q6BAT Q7BAT, Q7BAT-SET Q6DIN1 Q6DIN2, Q6DIN3 Q2MEM-1MBS Q2MEM-2MBS, Q2MEM-2MBF, Q2MEM-4MBF, Q2MEM-8MBA Q2M2M-16MBA
Q64TCRT Q64TCRTBW Q64TD Q64TDV-GH QD62, QD62D QD62E, QD60P8-G QD75P1, QD75P2, QD75P4 , QD75D1 Q6TA32-TOL Q6TE-18S QJ71E71-B2 QJ71E71-B5 QJ71E71-100, QJ71MT91, QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 Q80BD-J71LP21G, Q80BD-J71BR11, QJ61BT11N

Mitsubishi FX series PLC
FX3U-128MR-ES-A, FX3U-80MR-ES-A, FX3U-64MR-ES-AFX3U-48MR-ES-A, FX3U-32MR-ES-A, FX3U-16MR-ES-A, FX3U-80MR-DSFX3U-64MR-DS,FX3U-48MR-DS,FX3U-32MR-DSFX3U-16MR-DS ,FX3U-128MT-ES-A,FX3U-80MT-ES-A
FX2N-128MR-001, FX2N-80MR-001 , FX2N-64MR-001 , FX2N-48MR-001 , FX2N-32MR-001 , FX2N-16MR-00, FX2N-80MR-D, FX2N-64MR-D , FX2N-48MR-D, FX2N-32MR-D , FX2N-128MT-001, FX2N-80MT-001, FX2N-64MT-001 ,FX2N-48MT-001 ,FX2N-32MT-001 ,FX2N-16MT-001 ,FX2N-80MT-D,FX2N-64MT-D ,FX2N-48MT-D
FX1N-60MR-001, FX1N-40MR-001 , FX1N-24MR-001, FX1N-14MR-001, FX1N-60MR-D , FX1N-40MR-D, FX1N-24MR-D ,FX1N-60MT-001 ,FX1N-40MT-001,FX1N-24MT-001,FX1N-14MT-001 ,FX1N-60MT-D,FX1N-40MT-D
FX1S-30MR-001, FX1S-20MR-001 , FX1S-14MR-001, FX1S-10MR-001 , FX1S-30MR-D , FX1S-20MR-D , FX1S-14MR-D, FX1S-10MR-D, FX1S-30MT-001, FX1S-20MT-001, FX1S-14MT-001, FX1S-10MT-001, FX1S-30MT-D FX2NC host computer
FX2NC-96MT, FX2NC-64MT , FX2NC-32MT, FX2NC-16MT,
FX series module
FX2N-48ER , FX2N-48ET, FX2N-32ER , FX2N-32ET, FX2N-16EX, FX2N-16EYR , FX2N-16EYT , FX2N-8ER, FX2N-8EX, FX2N-8EYR, FX2N-8EYT , FX2NC-32EX, FX2NC-32EYT , FX2NC-16EX, FX2NC-16EYT, FX2NC-16EX-T, FX2NC-16EYR-T, FX2N-2AD, FX2N-2DA, FX2N-2LC, FX2N-4AD, FX2N-4AD-PT, FX2N-4AD-TC, FX2N-4DA, FX2N-5A, FX2N-8AD, FX2N-1HC, FX2N-1PG-E, FX2N-10GM, FX2N-10PG FX2N-20GM E-20TP-E-SET0 FX2N-10GM FX2N-20GM, FX2N-16CCL-M, FX2N-16LNK-M, FX2N-32CCL, FX2N-64CL-M, FX2N-20PSU, FX2N-232IF, FX2N-CNV-IF
Nanjing The speciality supplies Mitsubishi with series FX1N, series FX2N, series FX3U, series Q, series A etc. Beijing Mitsubishi PLC Shandong Zhejiang Shanghai Tianjin Tangshan of Hebei

No comments yet.